Příznivci a spolupracovníci Českého muzea stříbra

CANTICA

CANTICA je smíšený pěvecký sbor z Kutné Hory, který se zaměřuje na duchovní i světskou hudbu od gotiky po baroko se zvláštním zřetelem na skladby kutnohorské provenience. Své umění předvádí pravidelně i v našem muzeu, jen během Noci na Hrádku v roce 2006 vystoupil dokonce hned dvakrát pro více jak 200 zájemců.

V říjnu 2005 připravil sbor spolu s naším muzeem jednodenní seminář Kutnohorské hudební rukopisy 15. a 16. století. Bližší informace o sboru najdete na www.cantica.kh.cz.

Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Česká numismatická společnost - pobočka Praha již tradičně spolupracuje s muzeem na pořádání nejen numismatických výstav. Jen v posledních letech jich bylo hned několik, v roce 1996 České stříbro ražené v minci, 1999 Mince Římského císařství, 2004 Tak nám zabili Ferdinanda, 2005 Slavníkovci a v roce 2006 Mince antického Řecka a 103 minuty v Kutné Hoře.

Bližší informace o společnosti najdete na www.numismatika.cz.

14. dragounský pluk Windischgrätz

Vojensko-historický spolek 14. dragounský pluk Windischgrätz se sídlem v Brandýse nad Labem spolupracuje s muzeem na výstavách a doprovodných akcích věnovaných Rakouskému mocnářství. Část jeho členů se účastnila příprav výstavy "Tak nám zabili Ferdinanda …" v roce 2004, která byla uspořádána k smutnému výročí zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a vypuknutí Velké války.

V roce 2006 spolek spolupracoval na další výstavě, tentokrát věnované 100. výročí návštěvy císaře a krále Františka Josefa I. v Kutné Hoře. Výstava, která nesla název "103 minuty v Kutné Hoře", připomínala císařskou návštěvu Kutné Hory 21. června 1906. Její slavnostní vernisáž byla rekonstrukcí 100 let staré události. Císař (Aleš Kubeš) a jeho doprovod projel historické centrum města až ke Kamennému domu, kde byla výše zmíněná výstava. Zde císaře uvítal pan starosta (Václav Veselý) a květinu mu předala jedna z kutnohorských žaček (Monika Doležalová). Celé vernisáže se zúčastnil, na kutnohorské poměry, nebývalý počet návštěvníků - téměř dvě sta.

Výstava samotná byla pro velký zájem prodloužena až do konce sezóny a na její závěr jsme zopakovali císařskou návštěvu, které se opět zúčastnilo kolem 200 zájemců.

Gymnázium Jiřího Ortena

České muzeum stříbra a Gymnázium Jiřího Ortena uzavřely v září roku 2013 tzv. Memorandum o dlouhodobé spolupráci, které by mělo především přispět k rozšíření vzájemné spolupráce obou institucí. Vzájemná spolupráce muzea a gymnázia sice má již určitou tradici, ale právě na základě podepsané smlouvy by mělo dojít k jejímu rozšíření. Pracovníci muzea se budou častěji účastnit vzdělávacích projektů v gymnáziu a naopak celé třídy nebo i jednotliví studenti budou moci více využívat vzdělávací potenciál muzejních expozic a výstav, muzejní knihovny nebo sbírkového fondu.

Jakýmsi pilotním projektem této spolupráce se stal vzdělávacího programu Hornická města, k jehož zrodu bylo muzeum přizváno a kterého se účastnili studenti z partnerských gymnázií z Příbrami a Jihlavy. Program byl následně upraven i pro domácí studenty a pod názvem Hornické město funguje dodnes. Memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi Českým muzeem stříbra a Gymnáziem Jiřího Ortena se tak stalo vyústěním již fungující spolupráce, kterou by obě instituce měly dále rozvíjet v dalších vzdělávacích programech, výstavních projektech, dokumentační a sbírkotvorné činnosti nebo badatelských tématech.

Hollas Catering

Firma Hollas Catering poskytuje komplexní cateringové služby po celé ČR. Pravidelně zajišťuje občerstvení na Královském stříbření Kutné Hory a při vernisážích a dalších akcích pořádaných Českým muzeem stříbra.

Bližší informace na stránkách www.hollas-catering.cz.

Občanské sdružení Barbora - hornicko historický spolek

Občanské sdružení vzniklo v roce 2003. Navázalo na dřívější činnost členů České speleologické společnosti v regionu Kutná Hora. Sdružuje zájemce o hornické a historické podzemí. Spolupracuje s Archeologickým ústavem ČSAV, Českým muzeem sříbra v Kutné Hoře, vedením města Kutné Hory a Českou speleologickou společností. Společně s kolegy z Českého Krumlova se podílí na údržbě a provozu veřejnosti zpřístupněné části bývalého grafitového dolu. Zabývá se průzkumem a dokumentací hornického a historického podzemí v Kutné Hoře. Jednou z posledních aktivit sdružení je průzkum a dokumentace středověkého důlního díla Bylanka IV. V případě úspěšného průběhu prací by sdružení rádo toto dílo zpřístupnilo veřejnosti. Dále se připravuje projekt průzkumu dolů Na Rovinách. V této lokalitě se nachází několik vodotěžných strojů z období 16. a 17. století.

Občanské sdružení Kaňk

Občanské sdružení Kaňk bylo založeno z iniciativy několika obyvatel Kaňku v roce 2004 za účelem podpory rozvoje této městské části. V roce 2005, kdy byla na Kaňku zrušena základní škola, připravilo projekt na provoz centra pro volný čas v této budově. Město Kutná Hora tuto iniciativu uvítalo, a tak vzniklo centrum Mozaika. Funguje za finanční podpory města Kutné Hory a rozličnost aktivit plně naplňuje smysl názvu Mozaika. Je zde knihovna, internet, klub deskových her, kroužky pro děti, mateřské centrum, klub seniorů, cvičení žen, dětí, stolní tenis a další aktivity v tělocvičně. Klubovnu zde má skautský oddíl. Podařilo se zde zřídit kadeřnictví a nově také pedikúru. Zázemí zde našlo Občanské sdružení Barbora - hornicko historický spolek, který zde prezentuje menší expozici o své činnosti a výstavu minerálů.

Provoz centra není ale jedinou náplní činnosti občanského sdružení. V roce 2007 uspořádalo menší slavnost k obnovení kapličky sv. Jana Křtitele na Kaňku. V srpnu roku 2008 zorganizovalo akci s názvem Kaňkovský hornický jarmark. Koná se v době Vavřineckého posvícení na Kaňku. Tato akce navazuje na dávnou tradici pořádání poutí a jarmarků na Kaňku. Svou činností chce sdružení oživit a dodat významu této části Kutné Hory, která si doposud zachovala ráz starého hornického městečka a neprávem je opomíjena.

V případě zájmu o činnost v Mozaice nebo o spolupráci: tel.728 080 794 - paní Veselá, nebo: mozaika.kank (zavinac) centrum.cz

Základní škola Žižkov

Dne 7. března 2011 se České muzeum stříbra a ZŠ Žižkov dohodly na oboustranně prospěšné spolupráci, která by nabídla nový impuls žákům i ostatním vzdělávacím a výstavním institucím. Cílem této spolupráce je umožnit studentům lépe vnímat souvislosti mezi historií dolování a Kutné Hory a společenským vývojem. Interaktivní výuka dějepisu, výtvarné výchovy a dalších předmětů se tak v rámci školního roku 2010-2011 odehraje částečně i v netradičních prostorách Českého muzea stříbra.