Návštěvní řád pro objekt Hrádek

I. Všeobecná ustanovení

1. České muzeum stříbra, p.o. (dále jen „ČMS“) je samostatnou příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovanou od 1. 1. 2003 Středočeským krajem.

2. Páva a povinnosti muzea v otázkách odborné činnosti jsou stanoveny zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a konkretizovány Zřizovací listinou ČMS.

3. Vztah ČMS k jiným organizacím se řídí obecně platnými předpisy a zákony.

II. Působnost

1. Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky středověkého důlního díla, prohlídkových okruhů, expozic, výstav, doprovodných programů a kulturních akcí v objektu ČMS - Hrádek.

III. Otevírací a návštěvní doba

1. Prohlídka okruhů a expozic je možná v následující stanovené otevírací době: duben a říjen 9.00 - 17.00, červenec a srpen 10.00 - 18.00, květen, červen a září 9.00 - 18.00, listopad 10.00 - 16.00

2. Zavíracím dnem je pondělí, pokud není státem uznaným svátkem.

3. Poslední prohlídky I. / II. okruhu začínají 30 / 90 minut před uzavřením objektu.

4. Ve výjimečném případě a v závislosti na personálním a technickém zajištění může být otevírací doba upravena podle potřeby, popř. dle dohody je možné zorganizovat speciální prohlídku.

5. ČMS si vyhrazuje právo z provozních důvodů (např. za nepříznivých klimatických podmínek) operativně omezit provoz důlního díla, jednotlivých expozic a dalších veřejných prostor, případně muzeum zcela uzavřít.

IV. Vstupné

1. Vstupné se řídí platným ceníkem ČMS.

2. Zájemci o prohlídku okruhu, expozice, výstavy nebo doprovodného programu si zakoupí odpovídající vstupenku v pokladně muzea a řídí se dále pokyny pokladních a průvodců.

3. Zakoupením vstupenky dochází k uzavření smluvního vztahu a návštěvník tímto souhlasí s podmínkami tohoto návštěvního řádu a všeobecnými obchodními podmínkami ČMS.

4. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou si uschová po celou dobu prohlídky. Na vyzvání pracovníků ČMS je povinen ji kdykoliv předložit ke kontrole.

V. Prohlídka

1. I. prohlídkový okruh je přístupný návštěvníkům bez průvodce formou samostatných prohlídek. Vstup do expozic II. prohlídkového okruhu a důlního díla je povolen pouze v doprovodu průvodce.

2. Do objektů ČMS a do důlního díla je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v silně znečištěném oděvu a osobám se psy.

3. Je zakázána jakákoliv konzumace jídel a nápojů v expozicích muzea a důlním díle.

4. Je zakázáno narušovat prohlídku nevhodným chováním (např. hlasitými projevy, produkcí hudby a podobnou činností) nebo jiným způsobem znesnadňovat prohlídku ostatním návštěvníkům.

5. Návštěvníci se nesmí dotýkat vystavených exponátů ani skleněných vitrín, aby nedošlo k jejich poškození. V důlním díle je zakázáno lámat a jiným způsobem ničit sintrovou (vápencovou) výzdobu. Zvláště při návštěvě dětí je nutné, aby jejich doprovod dbal na dodržení tohoto bodu návštěvního řádu.

6. Dětem do 6 let je vstup do důlního díla zakázán. Dětem od 6 do 10 let je vstup do důlního díla povolen pouze v doprovodu dospělých osob (2 děti na 1 dospělou osobu).

7. Hromadné dětské návštěvy důlního díla jsou povoleny pro děti ve stáří od 10 let nebo 4. třídy základní školy s doprovodem dospělé osoby (pedagoga, delegáta apod.), který je povinen se zúčastnit prohlídky.

8. Hromadné výpravy, stejně jako skupiny jednotlivců, jsou povoleny do počtu 25 osob, hromadným výpravám dětí do 15 let je povolen vstup v maximálním počtu 30 osob (včetně pedagogického doprovodu, delegátů, tlumočníka apod.).

VI. Fotografování

1. Fotografování je povoleno výhradně pro osobní potřebu fyzické osoby. Fotografování pro komerční, vědecké, dokumentační a jiné účely než osobní povoluje ředitel ČMS na základě žádosti o udělení reprodukčního práva.

2. Při fotografování je zakázáno používat stativ, blesk, pomocná světla a jakkoliv omezovat plynulost prohlídky a pohyb ostatních návštěvníků. Je přísně zakázáno detailní fotografování vystavených předmětů.

3. V případě porušení pravidel pro fotografování bude dotyčný návštěvník vykázán z prohlídky, a to bez náhrady. Ostatní právní ustanovení, jako je postih v případě porušení autorských práv apod., tímto nejsou dotčena.

4. Vstupem do objektů ČMS uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s propagací či dokumentací akcí muzea mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka. Při pořizování dokumentace a při jejím použití je muzeum povinno postupovat způsobem nepoškozujícím návštěvníka muzea.

VII. Bezpečnost a požární ochrana

1. Během prohlídky důlního díla jsou všichni návštěvníci povinni používat ochranný oděv, ochrannou přilbu a ruční svítilnu. Po skončení prohlídky jsou návštěvníci povinni zapůjčené pomůcky odevzdat. Poškození nebo ztráta těchto pomůcek bude návštěvníkům předepsána k úhradě.

2. Vstup do důlního díla se nedoporučuje osobám trpícím klaustrofobií, poruchami srdečními a nervovými, závažnými chorobami horních cest dýchacích, osobám s pohybovým omezením, špatně vidícím a ženám ve vysokém stupni těhotenství.

3. Do důlního díla se nedoporučuje vstupovat se zavazadly, v nevhodné obuvi a oděvu. Je třeba, aby návštěvník měl obě ruce volné. V jedné drží svítilnu a druhou si zajišťuje bezpečnou chůzi.

4. Během prohlídky je třeba zachovávat kázeň, dbát přesně pokynů průvodce a výstražných tabulek. Je přísně zakázáno vstupovat mimo vyhrazený prostor prohlídkových tras.

5. V celém areálu ČMS a v důlním díle je zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm.

6. Návštěvníci jsou povinni okamžitě uposlechnout všech organizačních pokynů vydaných zaměstnanci ČMS zejména v zájmu bezpečnosti, ochrany objektu a sbírek, ale i v souvislosti např. s evakuací budovy, důlního díla apod.

7. ČMS neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku porušení návštěvního řádu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Jestliže návštěvník nerespektuje návštěvní řád, pokyny a příkazy průvodce či jiného zaměstnance ČMS, bude z objektu vykázán bez vrácení vstupného nebo předán příslušným pořádkovým orgánům.

2. Přání, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci zapsat do Knihy přání a stížností, která je trvale umístěna v pokladně ČMS, nebo se mohou k situaci vyjádřit na e-mailové adrese: info@cms-kh.cz.

3. Tento návštěvní řád nabývá platnosti dnem 1. 4. 2023.

Mgr. Lenka Mazačová, ředitelka Českého muzea stříbra, p.o.